Fizică Matematică și Tehnologii Informaționale

Andrei Braicov

dr. conferenţiar universitar
Decan

Facultatea de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale (FMTI) a UST este prima facultate din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930, care are drept scop principal organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile Matematică, Fizică, Informatică și Tehnologii Informaționale.

■ Facultatea FMTI asigură pregătirea înaltă la următoarele programe de studii acreditate:

 • Ciclul I (licență)
 • informatică şi matematică (4 ani);
 • informatică şi fizică (4 ani);
 • informatică şi limbi străine (4 ani);
 • matematică şi fizică (4 ani);
 • matematică şi informatică (4 ani);
 • fizică şi informatică (4 ani);
 • fizică şi matematică (4 ani);
 • fizică şi astronomie (4 ani);
 • matematică* (3 ani);
 • informatică* (3 ani);
 • fizică (3 ani).

*Nota. Programele de studii Matematică și Informatică sunt organizate și în regim cu frecvență redusă cu durata de 4 ani.

 • Ciclul II (masterat)
 • Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire (2 ani);
 • Tehnologii informaţionale în instruire (2 ani);
 • Fizica modernă şi tehnologii formative (2 ani);
 • Management şi comunicare instituţională (2 ani);
 • Management educaţional (2 ani).

■ Facultatea FMTI colaborează cu instituţii de profil din Romania (Universitatea din Craiova,  Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „ Al. I. Cuza” din Iaşi, Casa Corpului Didactic din Suceava), Ucraina (Universitatea Națională din Cernăuţi), Slovenia (Universitatea din Maribor), Belarusi (Universitatea din Minsk), China (Universitatea Normală din Shanghai), Polonia (Universitatea Pedagogică din Cracov), Rusia (Institutul Fizico-Tehnic „A. Ioffe” din Sankt-Petersburg), Corea (din Institutul de nanoelectronică din Seul) etc.

■ Absolvenții facultății FMTI au mari oportunității de angajare. Ei pot activa în calitate de:  

 • Analist de date (colectează, analizează şi interpretează datele în vederea generării de rapoarte statistice pentru o unitate specifică a unei instituţii, dezvoltă instrumente de colectare a datelor, proiectează şi dezvoltă baze de date specifice);
 • Administrator de baze de date (realizează expertiza tehnică pentru proiectarea, implementarea şi întreţinerea bazelor de date relaţionale, monitorizează şi întreţine securitatea bazelor de date);
 • Administrator de reţea (gestionează reţele de calculatoare; execută activităţi de întreţinere, evaluare, instalare, configurare a reţelelor, de asigurare a securităţii reţelelor şi instruire a utilizatorilor în scopul maximizării productivităţii);
 • Analist de suport tehnic (furnizează suportul tehnic necesar sistemele software şi hardware,diverselor grupuri de lucru ale instituţiei);
 • Analist programator (analizează şi evaluează probleme ştiinţifice şi de afaceri;proiectează programe pe calculator, culege informaţii şi defineşte problemele în urma discuţiilor cu utilizatorul; dezvoltă specificaţii complete care să ajute programatorii în scrierea programelor);
 • Documentarist în tehnologia informaţiei (scrie şi editează rapoarte tehnice, broşuri, manuale pentru documentare internă; procură din Internet materialenecesare instituţiei)
 • Cadru didactic pentru învăţământul gimnazial și liceal pe domeniile menționate;
 • Cercetător în institute de cercetare pe domeniile menționate;
 • Inginer fizician;
 • Operator introducere date (realizează introducere de date conform unor proceduri utilizând procesări de tip Office şi pachete software specializate);
 • Programator (proiectează, întreţine, testează şi modifică programe);
 • Manager în instituții de învățământ;
 • Software Designer (dezvoltă şi întreţine aplicaţii client server, aplicaţii multimedia, sisteme informatice, software de telecomunicaţii, software educaţional);
 • Web designer (creează şi întreţine site-uri web; elaborează conţinuturi noi sau adaptează pe cele existente) etc.

■ În cadrul facultății FMTI activează:

 • Laboratorul de programare și robotică CYBER;
 • Seminarul științific Ecuații diferențiale și algebre;
 • Seminarul științific Fizica stării condesate.

■ În perioada 2015-2019, în bază de concurs, facultatea FMTI realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a patru proiecte instituţionale cu finanţare din buget:

 • Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi  aplicaţiile lor (director de proiect: academician Mitrofan Cioban);
 • Cercetarea  modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor (director de proiect: conferențiar universitar Igor Postolachi);
 • Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor științifice în medii virtuale de învățare activă (director de proiect: conferenţiar universitar Mihai Calalb);
 • Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică (director de proiect: profesor universitar Ilie Lupu).

■ În perioada 2018-2019 facultatea FMTI realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 2 proiecte internaționale:

 • NATO SPS G5381 MIDAS – Control of Team of Mini-UAVs to Support Counter-Terrorism Missions;
 • NATO SPS G5437 WITNESS – Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance.