Departamentul Managementul procesului de Instriuire și asigurare a calității

I. Informații generale

Igor Codreanu

dr. conferenţiar universitar
Șef departament

Departamentul Managementul Procesului de Instruire și Asigurarea Calității (DMPIAC ) are misiunea de a implementa Strategia Universităţii de Stat din Tiraspol cu privire la Asigurarea calităţii, de a coordona şi monitoriza funcţionarea sistemului de management al calităţii la nivel de universitate. Departamentul se subordonează direct prorectorului pentru activitatea didactică şi are în subordine secţia studii şi statistică, activează în cadrul Consiliului de Asigurare a Calităţii şi prezintă rapoarte privind calitatea procesului de studii și cercetare în cadrul Senatului UST.

Activitatea DMPIAC este orientată spre realizarea următoarelor obiective:

 • organizarea și îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ și cercetare din universitate în conformitate cu regulamentele interne și externe;
 • promovarea imaginii cadrelor profesionale pe care le formează universitatea în domeniile învăţământului, cercetării şi serviciilor publice;
 • dezvoltarea unui sistem de planificare eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale pentru studenţi şi profesori;
 • creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii în raport cu criteriile de performanţă;
 • îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative din cadrul UST, corpul profesoral, studenţi, absolvenţi şi angajatori;
 • contribuie la realizarea hotărârilor Senatului UST cu privire la asigurarea calităţii procesului educaţional şi de cercetare;
 • identifică, analizează şi propune Senatului proiecte de soluţionare a problemelor ce ţin de asigurarea calităţii;
 • elaborează planul de organizare a procesului de studii şi îmbunătăţire a calităţii în universitate şi monitorizează realizarea acestuia;
 • coordonează proiectarea şi implementarea documentelor referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii din universitate;
 • participă la stabilirea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională;
 • coordonează acţiunile de audit intern şi de evaluare a calităţii programelor de studii, serviciilor,proceselor educaţionale si de cercetare științifică din universitate;
 • asigură transparenţa rapoartelor de evaluare şi publicarea acestora;
 • acordă consultanţă în managementul calităţii;
 • asigură comunicarea cu MECC, ANACEC, organisme similare internaționale și structurile ce activează în domeniul calității din alte universităţi;
 • elaborează Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii din UST;
 • monitorizează lucrul Comisiilor de asigurare a calităţii de la facultăţi;
 • stabileşte obiectivele pe termen lung privind asigurarea calităţii;
 • coordonează evaluarea personalului didactic şi de cercetare prin chestionarea studenţilor şi a colegilor din cadrul catedrelor de profil;
 • monitorizează procesul de elaborare și modificare a planurilor de învăţământ.

II. Membrii departamentului

Ursu Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar

Activează din anul 2016 în calitate de Şef Secţie instructiv-metodică a Departamentului Managementul Procesului de Instruire şi Asigurare a Calităţiial UST.

Activitatea în cadrul Departamentului MPIAC:

 • asigură implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de conducerea UST;
 • coordonează îndeplinirea sarcinilor principale şi a funcţiilor secţiei instructiv-metodice, planificarea şi controlul procesului de studii, activităţii metodice şi organizatorice;
 • controlează executarea, de către subdiviziunile universităţii a documentelor organelor superioare de conducere, a hotărârilor Senatului cu referire la procesul de învăţământ;
 • analizează activităţile catedrelor, decanatelor în domeniile procesului de învăţământ;
 • organizează chestionarea studenţilor/cadrelor didactice (analizând rezultatele) şi emite decizii de răspuns la aceste rezultate.

Chiriac Mariana , metodist

Activează din septembrie 2020.

Activităţi:

 • elaborea suplimentelor şi a programelor analitice ;
 • sistematizarea actelor pentru elaborarea duplicatelor la diplome;
 • întocmirea ordinelor de plată cu ora, etc.;
 • elaborea suplimentelor şi a programelor analitice;
 • sistematizarea actelor pentru elaborarea duplicatelor la diplome;
 • întocmirea ordinelor de plată cu ora, etc.

Sliusarenco Galina, metodist-statistician

Activează din august 2007

Activităţi:

 • evidenţa studenţilor străini, care-şi fac studiile în universitate,
 • determinarea contingentului studenţilor,
 • evidenţa sistematică a mişcării studenţilor,
 • raportul statistic anual.

Rădvan Veronica, medic internist

Activează din octombrie 1999
Activităţi:

 • acordarea asistenţei medicale primare  studenţilor şi colaboratorilor,
 • vaccinarea conform graficului calendaristic,
 • organizarea orelor de sănătate cu studenţii,
 • cazarea studenţilor în cămine,
 • informarea angajaţilor şi studenţilor despre măsurile de prevenire şi profilaxie a maladiilor infecţioase,
 • eleborarea buletinelor sanitare,
 • evidenţa examenului medical  al angajaţilor.