Departamentul Didactica Științelor

Informatii generale

Eduard Coropceanu

dr., profesor universita
Șef Departamentul Didactica Științelor

Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova. Pe parcursul celor nouă decenii instituția a format peste 90 de mii de specialiști pentru diferite domenii ale activității socio-economice, care activează atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. Domeniul Științe ale educației a fost și este prioritatea de bază în oferta educațională a instituției. De la început și până în prezent misiunea fundamentală a instituției este formarea cadrelor didactice de înaltă calificare și consultarea științifico-metodică pe parcursul întregii activități profesionale. Pe durata celor 90 de ani, în cadrul catedrelor universității s-au format didacticieni profesioniști în diverse domenii, care, prin activitatea la facultăți, și-au adus contribuția la formarea generațiilor de tineri specialişti – absolvenți ai universității și a profesioniștilor dedicați din învățământul preuniversitar, a managerilor multor organizații din domeniul Științe ale educației şi din direcțiile de învățământ. Astfel, școala didacticienilor de la Universitatea de Stat din Tiraspol este unică prin valoare și pondere atât în Republica Moldova, în spațiul românesc cât și în Europa de Sud-Est.

Elementul distinct al acestei comunități academice este specializarea în diferite domenii ale didacticii, în mod deosebit în didacticile științelor exacte și ale naturii (matematică, fizică, informatică, chimie, biologie, geografie). Tradițional, datorită recunoașterii naționale și internaționale a valorii școlii științifice în domeniul didaticii, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost instituția abilitată cu dreptul de a organiza studii doctorale, a constitui unicul Seminar științific de profil și Consiliul științific specializat în domeniul didacticii științelor exacte și ale naturii în Republica Moldova.

Departamentul constituie o platformă de discuții cu scopul dezvoltării elaborărilor metodologice și diseminării celor mai relevante experiențe atât în mediul universitar, cât și în învățământul general. Colaborarea între grupurile de didacticienii din diverse domenii este axată pe schimbul de experiență şi valorificarea legăturilor interdisciplinare – elemente necesare în contextul expectanțelor actuale, în particular a implementării metodologiei educaţiei STE(A)M. Coeziunea grupurilor de didacticieni se exercită la realizarea activităților comune, la elaborarea proiectelor de cercetare, a publicaţiilor științifico-didactice care abordează o varietate largă de probleme din ariile curriculare conexe etc.

Colectivul departamentului întruneşte cadre didactice universitare și din sistemul de învățământ preuniversitar, câte 4 reprezentanți din şase domenii:

 • Geografie: dr., conf. univ. Elena Sochircă; dr., conf. univ. Anatol Puțuntică; Vitalie Mamot; Elena Beregoi;
 • Biologie: dr., conf. univ. Boris Nedbaliuc; dr., conf. univ. Diana Coșcodan; Rodica Nedbaliuc; Daniela Placinta;
 • Chimie: dr., prof. univ. Eduard Coropceanu; dr., conf. univ. Diana Chișca; Sergiu Codreanu; Dumitru Ureche;
 • Fizică: dr., conf. univ. Viorel Bocancea; dr., conf. univ. Igor Postolachi; dr., conf. univ. Leonid Guțuleac; Victor Ciuvaga;
 • Matematică: acad., dr. hab., prof. univ. Mitrofan Cioban;dr., conf. univ. Larisa Sali; dr. hab., prof. univ. Dumitru Cozma; dr., conf. univ. Marcel Teleucă;
 • Informatică: dr. hab., prof. univ. Liubomir Chiriac; dr., conf. univ. Andrei Braicov; dr., conf. univ. Angela Globa; dr., conf. univ. Lilia Mihalachi.

Biroul Departamentului participă la examinarea tezelor de doctor în cadrul Școlii doctorale „Științe ale educației” la etapa a II-a de prezentare.

Biroul departamentului este constituit din următorii membri:

 • Eduard Coropceanu dr., prof. univ. ;
 • Mitrofan Cioban dr., acad., dr. hab., prof. univ. ;
 • Ilie Lupu, dr. hab., prof. univ. ; 
 • Liubomir Chiriac, dr. hab., prof. univ. ;
 • Andrei Braicov, dr., conf. univ. ;
 • Larisa Sali, dr., conf. univ. ;
 • Angela Globa, dr., conf. univ. ;
 • Maria Pavel, dr., conf. univ.;
 • Elena Sochircă, conf. univ. ;
 • Anatol Puțuntică, dr., conf. univ. ;
 • Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ. ;
 • Diana Coșcodan, dr., conf. univ. ; 
 • Diana Chișca, dr., conf. univ. ;
 • Viorel Bocancea dr., conf. univ. ;
 • Igor Postolachi, dr., conf. univ. .

Unul dintre obiectivele de bază ale membrilor departamentului este dezvoltarea profesională continuă, în special în domeniul Științe ale educației. Obiectivul rezultă atât din aspirațiile intrinseci ale fiecăruia, cât și din exigenţa faţă de asigurarea calităţii procesului educaţional ca formatori în cadrul cursurilor de formare profesională continua a cadrelor didactice din sistemul preuniversitar. În scopul consolidării relaţiilor învățământului superior cu cel general şi a acordării suportului metodologic necesar, Departamentul are responsabilitatea de a organiza anual la nivel national Conferința Republicană a Cadrelor Didactice, Workshop-ul „Tehnologii performante în educație”, seminare științifico-metodice pe discipline școlare (chimie, biologie, fizică) şi alte manifestări. Cele mai valoroase studii ale membrilor departamentului sunt publicate în revista Acta et Commentationes (Științe ale educației) și în diverse reviste de prestigiu din domeniu din țară și de peste hotare.

Majoritatea membrilor departamentului sunt antrenați în realizarea cercetărilor științifice în cadrul proiectului 20.80009.0807.20 „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STE(A)M”, conducător științific dr. hab., prof. univ. Liubomir Chiriac. Obiectivul de bază al proiectului este elaborarea mecanismelor de eficientizare a procesului de instruire în baza tehnologiilor informaționale.

În cadrul Departamentului funcţionează Laboratorul Elaborarea Resurselor Educaționale Digitale, șef de laborator – Sergiu Corlat. Misiunea Laboratorului este de a asigura suportul ethnic şi metodologic la elaborarea materialelor didactice în format digital pentru sistemul preuniversitar și universitar.

În cadrul departamentului activează Centrul de cercetări și inovații pedagogice (CCIP), orientat spre implementarea politicii de stat în sfera cercetării fundamentale și aplicative în domeniul pedagogiei și activează în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare a științei și inovării în Republica Moldova. În colaborare cu subdiviziunile instituționale CCIP va susține realizarea funcției de cercetare a universității prin investigații pedagogice și transfer inovațional, necesare promovării culturii cercetării prin valori științifice originale, va contribui la validarea competențelor investigative ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor, la dezvoltarea profesională a personalului didactic acțiuni ce vor îmbunătăți imaginea universității pe plan național și internațional.