Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP)

I. Informații generale

Borozan Maia

doctor habilitat, profesor universitar
Director al CCIP

Misiunea CCIP constă în susținerea excelenței universitare prin investigații pedagogice și promovarea bunelor practici de transfer inovațional.
Scopul CCIP vizează contribuții strategice de sensibilizare a comunității academice la cercetările pedagogice de inovare a educației prin realizarea activităților de cercetare pedagogică universitară, organizarea evenimentelor științifice și formarea profesională privind metodologia cercetării.

Obiectivele generale ale CCIP:

 1. proiectarea, realizarea și mediatizarea cercetărilor pedagogice inovative pentru valorificarea experiențelor de transfer al inovațiilor pedagogice în practica universitară;
 2. stimularea motivației studenților, masteranzilor, doctoranzilor pentru avansarea în carieră prin activitatea de cercetare științifică;
 3. mediatizarea experiențelor instituționale de cercetare și transfer al inovațiilor pedagogice;
 4. sensibilizarea personalului didactic universitar pentru construcție și dezvoltare curriculară și predarea disciplinelor universitare în baza rezultatelor propriilor cercetări.

Obiectivele specifice:

 • cooperarea cu personalul didactic universitar pentru planificarea și organizarea activităților de cercetare și a evenimentelor științifice;
 • consultarea tinerilor cercetători interesați de cercetare (de la licență și masterat) pentru admitere la studii de doctorat;
 • organizarea evenimentelor științifice universitare de promovare a inovațiilor pedagogice;
 • monitorizarea publicării cercetărilor pedagogice relevante pentru consolidarea patrimoniului științific universitar;
 • formarea profesională continuă pentru cercetare și transfer inovațional
 • participarea la concursuri pentru obținerea proiectelor de cercetare și inovare a educației
 • crearea Registrului universitar al inovațiilor pedagogice;
 • diseminarea rezultatelor cercetării pedagogice în publicații științifice;
 • instituirea și actualizarea paginii web a CCIP în scopul sporirii vizibilității rezultatelor instituționale ale cercetării și al inovării educației;
 • realizarea activităților științifice conexe orientate spre dezvoltarea științei pedagogice.

II. Lista manifestărilor științifice planificate pentru anul 2022

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (cu sediul la Chişinău)
DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR AL UST
CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI INOVAȚII PEDAGOGICE
Școala Doctorală „Științe ale educației”
Catedra „Pedagogie și psihologie generală”

Nr. crt. Denumirea Manifestării Organizatori Data Desfășurării Locul Desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
Sesiuni, seminare, mese rotunde, colocvii
1. Seminar metodologic “Cercetarea și inovarea educației”, Ediția I-a, Tema: Oportunități privind inovarea educației din perspectiva cercetărilor pedagogice
Anunț / Program / Rezoluție
UST,
Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice UST,
Universitatea de Stat “Alecu Russo din Bălți”,
Laboratorul Științific „Tehnologii Educaționale Inovative” USARB
14 aprilie, 2022 Link de participare (Google Meet) vezi Program Borozan Maia, prof.univ., dr. hab., 060520050
maiaborozan1963@gmail.com
2. Masă rotundă “Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”, Ediția II a
Anunț / Program / Comunicat
UST,
Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice UST
17-18 iunie, 2022 Link de participare (Google Meet) vezi Program Borozan Maia, prof.univ., dr. hab., 060520050
maiaborozan1963@gmail.com

Șef Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice                             Borozan Maia, prof. univ., dr. hab.

III. Lista manifestărilor științifice planificate pentru anul 2021

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (cu sediul la Chişinău)
DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR AL UST
CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI INOVAȚII PEDAGOGICE
Școala Doctorală „Științe ale educației”
Catedra „Pedagogie și psihologie generală”

Nr. crt. Denumirea Manifestării Organizatori Data Desfășurării Locul Desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
Congrese,simpozioane, conferințe internaționale
1. Conferinţa ştiinţifică internațională “Cultura cercetării pedagogice: provocări și tendințe contemporane”, Ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Departamentul didactica științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice, Școala Doctorală „Științe ale educației” 5-6 iunie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități, Google Meet Borozan Maia, prof.univ., dr. hab., 0605200
maiaborozan1963@gmail.com
Andrițchi Viorica, prof. univ., dr. hab., 079788025
vandritchi@mail.ru
2. Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, Ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Departamentul didactica științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice, Catedra „Pedagogie și psihologie generală” 30-31 octombrie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Borozan Maia, prof.univ., dr. hab., 060520050
maiaborozan1963@gmail.com
Rusu Elena, conf. univ., dr., 069915503
manuil_elena@mail.ru
Alte tipuri de manifestări: sesiuni, seminare, mese rotunde, colocvii
1 Masă rotundă “Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de cercetări și inovații pedagogice 3-4 aprilie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități, Google Meet Borozan Maia, prof. univ., dr. hab., 060520050,
maiaborozan1963@gmail.com

Șef Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice                             Borozan Maia, prof. univ., dr. hab.