Catedra Pedagogie şi Psihologie generală

I. Informații generale

Rusu Elena

doctor, conferențiar universitar
Șef catedră

Catedra Pedagogie şi Psihologie generală este una dintre primele catedre înfiinţate în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (fondată în 1930), exprimând un exemplu de promovare a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare, fiind desemnată ca structură universitară independentă.

II. Istoria catedrei

Instituirea catedrei universitare Pedagogie şi Psihologie generală a fost derivată din necesitatea de cadre didactice competente, având ca scop primar asigurarea condiţiilor optimale pentru pregătirea psihologo-pedagogică a profesorilor şi realizarea necesităţilor sistemului educaţional din Republica Moldova.

Odată cu acumularea potenţialului ştiinţifico-didactic, a extinderii numărului de facultăţi şi creşterii numărului de studenţi, această catedră a fost divizată în două, şi anume: Catedra de Pedagogie generală şi Catedra de Psihologie generală, catedre care şi-au adus aportul în modul cel mai activ la pregătirea mai multor generaţii de profesori şcolari pentru învăţământul preuniversitar din ţară. Începând cu anul 1992, odată cu evacuarea Universităţii de Stat din Tiraspol la Chişinău ambele catedre au fost comasate, revenindu-se la denumirea iniţială a catedrei.

Catedra Pedagogie și Psihologie generalăa constituit în permanență o unitate structurală de bază în componența universității, aflându-se în continuu dezvoltare, conformându-se tuturor necesităților instructiv-metodice și educaţionale, realizând sârguincios procesul de formare profesională şi de cercetare în toate trei cicluri: I – licenţă, II – masterat, III – doctorat, astfel contribuind esenţial la formarea specialiștilor de calitate înaltă și asigurarea bazei ştiinţifico-didactice a universităţii. Colectivul profesoral-didactic al catedrei Pedagogie şi Psihologie generală optează constant pentru armonizarea maximă a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, exprimând dezideratul şi perseverenţă în implementarea activă şi efectivă a tehnologiilor educaţionale moderne, dar şi a celor informaţionale, dezvoltând şi promovând cunoştinţe şi valori general–umane şi profesionale, astfel ca absolvenţii universităţii să facă faţă tuturor provocărilor timpului, fiind competitivi pe piaţa muncii.

O garanţie a faptului că catedra Pedagogie şi Psihologie generală îşi poate îndeplini onorabil multiplele atribuţii o constituie calitatea colectivului, reprezentat de 11 cadre didactice, dintre care 2 doctori habilitaţi, profesori universitari (N. Silistraru, M. Borozan6 doctori, conferențiari universitari (E. Rusu, V. Bocancea, N. Ovcerenco, E Bîrsan, L. Balțat, A. Glavan1 lector universitar (T. Scripa) şi 2 asistenți universitari (E. Macovei, D. Levițchi).

Надпись: Membrii catedrei Pedagogie şi Psihologie generală, 2020
Membrii catedrei Pedagogie şi Psihologie generală, 2020

Consimţind imperativul şi actualitatea reformelor din sistemul educaţional, dar şi necesitatea profesionalizării manageriale a cadrelor didactice în condiţiile creşterii complexităţii activităţii de conducere la nivelul instituţiilor educaţionale, al schimbărilor în managementul şcolii, din anul 2011 pe lângă catedra Pedagogie şi Psihologie generală au fost deschise studii universitare de masterat la specialităţile Management educaţional şi „Management şi comunicare instituţională”. Considerentul şi justificarea organizării studiilor la aceste două specialităţi are la bază descentralizarea educației cât și creşterea importanţei managementului, atât ca ştiinţă, cât şi ca activitate de conducere.

Din 2017 pe lângă catedră activează Cabinetul de consiliere psihologică, care are ca scop oferirea sprijinului și asistenței psihologice studenților Universității de Stat din Tiraspol.

În scopul modernizării continuă a conţinuturilor curriculare, schimbului de experienţă, realizării eficiente a activităţii metodice și de cercetare, catedra organizează sistematic seminare, ateleiere metodice, workshop-uri, mese rotunde pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, manageri școlari.

Participanții atelierului metodic „Științe ale educației”, 2019

Un rol important în activitatea şi dezvoltarea catedrei îl au relaţiile de cooperare cu o serie de instituţii de învățământ superior din ţară şi de peste hotare. În prezent, catedra Pedagogie şi Psihologie generală are încheiate acorduri de cooperare şi parteneriat cu departamente și catedre a mai multor universităţi din România, Ucraina, Rusia, Belorusia, Kazahstan, Polonia, Israel.

Catedra Pedagogie şi Psihologie generală desfășoară o activitate științifică prolifică. O contribuție considerabilă în acest sens o aduc cercetătorii Nicolae Silistraru, doctor habilitat, profesor universitar, Maia Borozan, doctor habilitat, profesor universitar, Elena Rusu, doctor, conferențiar universitar, Viorel Bocancea, doctor, conferențiar universitar, Nadejda Ovcerenco, doctor, conferențiar universitar, Aurelia Glavan, doctor, conferențiar universitar, care sunt abilitați în conducerea studiilor de doctorat la specialitățile științifice: 531.01. Teoria generală a educaţiei, 531.02. Management educațional, 533.01. Pedagogie universitară, 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, 511.03. Psihologie socială pentru cercetători din Republica Moldova, România, Israel.

Colaboratorii catedrei au elaborat şi publicat în ultimii 5 ani peste 32 manuale universitare, monografii, ghiduri de specialitate, suporturi de curs şi circa 500 de studii ştiinţifico-metodice.

În ultimii ani pentru merite deosebite în activitatea didactico-științifică, de cercetare și promovarea valorilor culturii naționale, colaboratorii catedrei au fost apreciați cu decorații înalte ale Republicii Moldova (prof. M. Borozan, ordinul Gloria muncii), ale Academiei de Științe a RM (prof. N. Silistraru, medalia Nicolae Milescu Spătaru), ale Guvernului RM și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (conf. E. Rusu, conf. V. Bocancea, conf. N. Ovcerenco).

Primordial în activitatea catedrei în ultimii ani a fost asigurarea pregătirii fundamentale psihologo-pedagogice a viitorilor profesori şi manageri şcolari, precum modernizarea şi acreditarea programelor de formare profesională la nivel de licenţă şi masterat la disciplinele: psihologie, pedagogie, tehnici de comunicare, educație incluzivă, psihologia personalității, tehnologii educaționale, etica profesională, management educațional, metodologia cercetării pedagogice, pedagogia socială, psihologia educaţiei, pedagogia învăţământului superior, psihologia sănătăţii, consiliere psihopedagogică, psihodiagnostica, psihologia socială, cercetologie, educaţia interculturală, etnopedagogie, managementul calității etc. Acestea reflectându-se în formarea competențelor necesare exercitării activității didactice și manageriale.

Catedra Pedagogie şi Psihologie generală îşi certifică existenţa prin orientările sale formative, contribuind consecvent în modul cel mai activ la pregătirea cadrelor didactice ce corespund tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul vectorului de evoluţie a societăţii, capabile să răspundă mereu exigenţelor timpului şi să asigure dezvoltarea sisitemului educațional dar și a societăţii noastre.

În perioada 1992-2020 în calitate de șefi ai Catedrei Pedagogie și Psihologie generală au activat:

  • Ilie Șchiopu, dr. hab., conf. univ., (1992-1995);
  • Grigore Capcelea, dr., conf. univ., (1995-1998);
  • Maria Vasiliev, dr., conf. univ., (1998-2006);
  • Nadejda Ovcerenco, dr., conf., univ., (2006-2008);
  • Lora Moșanu-Șupac, dr., conf. univ., (2008-2009);
  • Nicolae Silistraru, dr. hab., prof. univ., (2009-2017);
  • Elena Rusu, dr., conf. univ., (2017-până în prezent).

Actualmente activitatea catedrei preponderent se axează pe câteva deziderate: asigurarea pregătirii fundamentale psihologo-pedagogice a viitorilor profesori şi manageri şcolari, precum modernizarea şi acreditarea programelor de formare profesională la nivel de licenţă şi masterat; implementarea unui curriculum modern, centrat pe formarea competenţelor şi a personalităţii studentului; unitatea ştiinţei şi practicii pedagogice; unitatea cercetării şi autoinstruirii; caracterul prospectiv al instruirii şi integrarea inter şi transdisciplinară.

III. Membrii catedrei

Elena Rusu, doctor, conferențiar universit

S-a născut la 3 iunie 1967 în satul Taraclia, raionul Căuşeni, Republica Moldova. În 1990 absolveşte cu menţiune Facultatea de Pedagogie a Universităţii de Stat din Tiraspol, fiind angajată la Catedra Pedagogie şi Psihologie generală, unde activează în calitate de lector universitar, lector superior, conferențiar universitar. Studiile de masterat le-a făcut în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”, la specialitatea „Psihologie pedagogică”, iar studiile de doctorat le finalizează cu obținerea titlului ştiinţific de doctor în Științe pedagogice.

Pe parcursul activităţii în cadrul UST a susţinut mai multe stagii de cercetare şi formare profesională la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Stat din Kiev, proiectul Global Partnership for Education etc. A activat în cadrul mai multor proiecte ştiinţifice naţionale și instituționale.

Elena Rusu este titular la cursurile universitare de la ciclul I și II: Psihologie generală, Psihologia socială, Psihologia educaţiei, Psihoconsiliere, Psihodiagnostic, Bazele comunicării etc.

Este autor a 106 lucrări ştiinţifice și metodico-didactice, inclusiv 1 monografie, 7 ghiduri metodologice. A participant la numeroase simpozioane și conferințe internaţionale (Belarus, Rusia, Ucraina, România). Pentru merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării a fost menționată cu diplomaMinisterului Educației, Culturii și Cercetării al RM (2019).

Elena Rusu este conducător de doctorat la specialitățile științifice: 531.01.Teoria generală a educaţiei; 531.02. Management educational, îndrumând doctoranzi din Republica Moldova și România. Din 2016, este preşedinte a Comisiei de Etică a UST.

Nicolae Silistraru, doctor habilitat, profesor universitar

S-a născut la 11 noiembrie 1946 în satul Ulmu, raionul Ialoveni, Republica Moldova. După absolvirea școlii din satul natal, continuă studiile la Școala Pedagogică din Călăraș, specialitatea învățământul primar. Finalizându-le, activează în calitate de învăţător la clasele primare în raioanele Călăraşi şi Străşeni, profesor şcolar de limba şi literatura moldovenească în raionul Dubăsari (1965-1969).

În anii 1969-1973 studiază la Facultatea de Filologie a UPS ,,Ion Creangă” din Chişinău, după absolvirea căreia deține mai multe funcții didactice și manageriale: 1973-1979 director adjunct al şcolii din satul Ustia, raionul Dubăsari; 1974-1976 preşedinte al comitetului executiv a satului Ustia; 1979-1986 metodist superior la MÎP; 1986-1993 lector superior la Catedra Pedagogie şi Psihologie, UPS ,,Ion Creangă”; 1993-1996 şef Catedră ,,Limbi materne” UCCM; 1996-1997 şef Catedră Pedagogie a USM; 1997-2005 conferenţiar, profesor universitar la Catedra Pedagogie şi Psihologie USM, 2005-2009 şef sectorul ,,Învăţământ Universitar” la IŞE; 2009-2017 şef Catedră Pedagogie și Psihologie generală, UST.

În anul 1991 devine doctor în pedagogie, iar în 1995 obține titilul de conferențiar universitar. În anul 1997 susuține teza de doctor habilitat în pedagogie, iar în anul 1999 i se conferă titlul de profesor universitar. Pe parcursul activității sale sa inpus ca un redutabil cercetător, reușind să publice peste 400 de studii științifice, inclusv 6 monografii, 8 lucrări colective, 3 manuale, 7 ghiduri metodologice. Profesorul N. Silistraru a format un doctor habilitat şi 34 doctori în științe pedagogice din Republica Moldova, România şi Israel. Pentru merite deosebite în activitatea științifică, Academia de Științe a RM ia acordat medalia „Nicolae Milescu Spătaru” (2019).

Maia Borozan, doctor habilitat, profesor universitar

S-a născut la 30 noiembrie 1963, în orașul Drochia, Republica Moldova. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Facultatea de Filologie română și Psihopedagogie.

Timp de 35 ani își desfășoară activitatea pedagogică în instituții de învățământ superior, în care a exercitat funcțiile de șef catedră (8 ani) și director a Școlii doctorale „Științe ale educației” (4 ani).

Este autor a 120 publicații științifice: monografii colective (7), manuale universitare (1), manuale școlare (5), suporturi de curs universitar (12) ghiduri metodologice (3), broşuri (4), articole – 50, teze/conferinţe – 18, autor/coautor la planuri și programe universitare licenţă/masterat etc. Domeniile de activitate științifică vizează: pedagogia universitară, filosofia și sociologia educației, pedagogia și psihologia comunicării, pedagogia culturii emoționale.

Profesorul Maia Borozan a instituit o noua direcție de cercetare în Republica Moldova – Pedagogia culturii emoționale, pentru care i s-a conferit diploma de pedagog inovator (Ukraina, Odessa).

În calitatea sa de conducător de doctorat din anul 2006, a pregătit 12 doctori în științe pedagogice și a asigurat coordonarea științifică a 11 monografii individuale și colective. Interesul științific pentru tematica vizată este dezvoltat și prin coordonarea proiectelor naționale și internaționale de cercetare și inovare a educației în care promovează noua știință a educației – Pedagogia culturii emoționale, creând premise pentru constituirea unei școli științifice. Cele mai înalte aprecieri pentru activitatea profesională relevantă în domeniu includ Medalia „Dm. Cantemir”, acordată în 2015 de către Academia de Științe a Moldovei și distincția de Stat, Ordinul Gloria Muncii (2019).

Nadejda Ovcerenco, doctor, conferențiar universitar

S-a născut la 22 decembrie 1957, în satul Copanca, raionul Căuşeni, Republica Moldova. În 1981 absolveşte Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălți, după care activează în calitate de educator, metodist, directoare de grădiniță de copii. Stidiile de masterat le face la Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea Psihopedagogie, iar doctoratul la Academia de Ştiinţe ale Educaţiei din Federaţia Rusă, Institutul Cercetări Știinţifice în domeniul Teoriei Educaţiei.

Pe parcursul anilor a activat în diverse funcții didactice și manageriale în mai multe instituții de învățământ superior din țară: conferențiar universitar (UST, UPSC); șef Departament monitorizare, evaluare şi control (Academia Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM); șef catedră (UST), decan facultatea Ştiinţe Umaniste, prorector Relaţii Internaţionale (Universitatea Slavonă) etc.

Este conducător de doctorat la specialitatea științifică: 531.01.Teoria generală a educaţiei, ghidând doctoranzi din Republica Moldova, Turcia, România. A publicat peste 90 lucrări științifice (manuale, suporturi de curs, ghiduri metodologice), a participat la numeroase foruri științifice internaționale (Rusia, Ucraina. Japonia, SUA, România, Ungaria etc.) și naționale.

Viorel Bocancea, doctor, conferențiar universitar

S-a născut la 21 aprilie 1966, în satul Sălcuța, raionul Căuşeni, Republica Moldova. În 1990 absolveşte Facultatea Fizică și Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol, după care este angajat în calitate de profesor de fizică și matematică în satul natal. Din 1991 activează la Uiversitatea de Stat din Tiraspol. În 1995 susține teza de doctor în pedagogie la Institutul Pedagogic de Stat din Celeabinsk (Federația Rusă), iar în anul 2001 i se conferă titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Viorel Bocancea este conducător de doctorat la specialitatea științifică: 532.02. Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ), iar preocupările științifice țin de metodologia predării-învățării fizicii, teoria instruirii, evaluarea curriculum-ului școlar etc.

Este coordonator (2019) al gupului de lucru la dezvoltarea curriculumului de fizică pentru treapta gimnazială și cea liceală. Coautor al manualelor și ghidurilor de implementare a curriculumu-lui de fizică pentru treapta gimnazială și cea liceală. Este președinte al Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice la fizică, membru al Comitetului de organizare a Olimpiadei republicane de fizică, coordonator a mai multor proiecte instituționale. Este autor a circa 100 publicații științifice, inclusiv 12 manuale școlare, 7 ghiduri metodologice, 3 culegeri de teste.

Elena Bîrsan, doctor, conferențiar universitar

S-a născut la 8 octombrie 1980, în satul Chiştelniţa, raionul Telenești, Republica Moldova. Studiile de licență le-a făcut la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (2005) și Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării (2009), apoi a continuat studiile de masterat la Universitatea Pedagogigică de Stat „I. Creangă”, specialitatea „Pedagogia culturii emoţionale” (2014).

În 2017 devine doctor în Științe pedagogice, iar în 2020 – conferențiar universitar. Activitatea didactică a început-o în calitate de profesoară de canto, profesoară de educație muzicală, apoi lector universitar, conferențiar universitar. Domeniul de interes științific îl constitue: Comunicarea asertivă, Asertivitatea pedagogică, Tehnici de comunicare, Managementul conflictelor. Este autor a 25 de studii științifice publicate în țară și peste hotare.

Lilia Balțat, doctor, conferențiar universitar

S-a născut la 05 ianuarie 1986, în satul Scorțeni, raionul Telenești, Republica Moldova. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, specialitatea Limba și literatura română. Studiile de masterat la specialitatea „Educație pentru carieră universitară” și de doctorat le-a făcut în cadrul aceleiaș universități. În 2014 a fost menționată cu Diploma de gradul I și Premiul „Tânărul cercetător al anului”.

În 2015 obține titlul științific de doctor în Științe pedagogice, iar în 2020 titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Domeniul de cercetare științifică vizează: Pedagogia toleranței, Educație pentru toleranță, Educație pentri dezvoltarea personală. Este autor a 30 publicații naționale și internaționale dintre care: monografie (1), monografii colective (3), coautor dicționar (1), ghiduri metodologice (2), note de curs (1), articole naționale și internaționale (20), articole științifice cotate BDI (2).

Aurelia Glavan, doctor, conferențiar universitar

S-a născut la 14 ianuarie 1965, în satul Verejeni, raionul Ocnița, Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, după care activează în calitate de medic neurolog în Departamentul Neurochirurgie, Institutul Medicină Urgentă.

În 2015 susține teza de doctor în psihologie, iar în 2018 i se conferă titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Aurelia Glavan este conducător de doctorat la specialitățile științifice: 511.02. Psihologia dezvoltării, 511.03. Psihologie socială. Este autor a 64 publicații științifice naționale și internaționale, dintre care 2 monografii, 5 ghiduri. A participat la numeroase foruri științifice internaționale (Chile, Slovacia, Japonia, Brazilia, Morocco, România)

Elena Macovei, asistent universitar, laborant superior

S-a născut la 12 decembrie 1989, în satul Cușmirca, r-nul Șoldănești. În anul 2011 absolvește Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba și literatura română. Studiile de masterat le face la specialitățile „Limba și literatura română contemporană și tehnologii educaționale” (2013) și „Management și comunicare instituțională” (2015) din cadrul Universității de Stat din Tiraspol.

Din 2012 este angajată în calitate de laborant superior la Catedra Pedagogie și Psihologie generală, iar din 2013 activează ca asistent universitar la aceiași catedră. În 2019 este înmatriculată la doctorantură, la specialitatea 531.01–Teoria generală a educației. Este autor a 5 publicații științifice.

Daria Levițchi, asistent universitar

S-a născut la 1 martie 1957 în orașul Tighina, Republica Moldova. În 1980 a absolvit facultatea de Educaţie fizică şi Sport a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Din 1991 este angajată la ASEM, ca specialist în domeniu „Educaţie fizice şi sport”.

Din 2018 activează la Universitatea de Stat din Tiraspol în funcţie de asistent universitar la disciplina „Educaţie fizică”.

Daria Levițchi este Maistru în Sport la atletism, multiplă Campioană a Republicii Moldova şi membru al selecţionatei Republicii Moldova la atletism. Mai mulți ani antrenează selecţionatele femenine de atletism şi nataţie. Reprezintă echipele sportive a UST la Federaţia Moldovenească a Sportului Studenţesc şi a Veteranilor Sportului din Republica Moldova. Este autoare la numeroase lucrări ştiinţifice, participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale (Rusia, Ucraina şi România).

Tatiana Scripa, lector universitar

S-a născut la 13 martie 1963, în orașul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina. După absolvirea în 1982 a școlii medicale „L.A Tarasevici” din orașul Tiraspol este angajată în calitate de felcer la Sanatoriul „Codru” din raionul Călăraşi.

În anul 1985 este înmatriculată la studii la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Defectologie. Între anii 1990-1997 activează în calitate de învăţătoare la Școala auxiliară nr. 9, din orașul Chișinău, iar între anii

1998-2002 îşi face studiile de doctorat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Stidiile de masterat le face la Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea Psihopedagogie .

Din 1997 până în prezent este lector universitar la Catedra de Pedagogie şi Psihologie generală a Universităţii de Stat din Tiraspol.

A elaborat şi a publicat 20 lucrări ştiinţifice. Este autoare a 8 plachete de versuri pentru maturi și copii, 10 grupaje de versuri, publicate în Republica Moldova și România.

Tatiana Scripa este coordonator al activităților de voluntariat a studenților Universității de Stat din Tiraspol.

IV. Lista disciplinelor

V. Laboratoare

VI. Activitatea didactică

VII. Planul de lucru al catedrei