Procesul de studii

Secţia Organizarea Procesului de Instruire reprezintă o subdiviziune a universităţii, care a fost creată odată cu fondarea instituţiei şi activează în baza statutului universităţii, a actelor normative care reglementează procesul de învatamînt din Republica Moldova.

Obiectivele de baza ale Secţiei Organizarea Procesului de Instruire constau în organizarea şi asigurarea tehnico-materială şi didactică a procesului de învaţămînt, precum şi formarea şi evidenţa contingentului de studenti.

Activităţi de bază ale Secţiei Organizarea Procesului de Instruire

I. Organizarea şi asigurarea procesului de instruire.
 • Pregateşte materiale instructive, regulamente, proiecte de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de instruire, precum şi proiecte de dezvoltare a sistemului învatamantului universitar.
 • Promovează şi stimulează implementarea noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor.
 • Participă la formarea statelor de funcţii ale catedrelor.
 • Este responsabilă de organizarea şi asigurarea cu documentaţia respectivă a examenului de licenta, master, conferirea calificării respective, de completarea şi eliberarea diplomelor absolvenţilor universităţii.
 • Analizează dările de seamă ale facultăţilor şi ale preşedinţilor comisiilor pentru examenul de licenţă, elaborînd propuneri şi măsuri concrete pentru perfecţionarea procesului de instruire.
 • Asigură securitatea documentaţiei comisiilor de licenţă.
 • Este responsabilă pentru asigurarea catedrelor şi facultăţilor cu formulare, registre, fişe, borderouri, etc., pentru perfectarea şi păstrarea actelor.
 • Poartă responsabilitate de organizarea sesiunilor ordinare şi a controlului asupra formelor şi a modalităţilor de evaluare. Verifică şi analizează rezultatele sesiunilor de examinare, a modalităţilor de evaluare a studenţilor.
 • Coordonează cu întocmirea raportului anual al activităţii Universităţii.
 • Asigură perfectarea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii, a suplimentelor la diplomă şi a programelor analitice solicitate de absolvenţi.

 

II. Controlul calităţii procesului de învăţmînt.
 • Elaborează graficul procesului de instruire.
 • De comun acord cu decanii facultăţilor organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii.
 • Contribuie la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii.
 • Analizează şi evaluează eficacitatea procesului instructiv-educativ.
 • Monitorizează elaborarea planurilor de învăţămînt.
 • Este responsabilă de alcatuirea rapoartelor statistice, a informaţiilor şi materialelor solicitate de instanţele superioare.
 • Efectuează controlul privitor la perfectarea documentaţiei decanatelor (registre, fişe personale, carnete de note şi de student etc.).
 • Monitorizează tematica tezelor de licenţă şi de master, pregateşte propuneri privitor la componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă şi de master.
 • Este responsabilă de organizarea sesiunii de bacalaureat, de eliberarea şi evidenţa diplomelor de bacalaureat, etc.