Anunț privind susţinerea tezei de doctororat

Vineri, 21.10.2022, ora 14.00, va avea loc sustinerea tezei de doctorat cu tema Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi, specialitatea 532.02. Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ, autor Lașcu Tatiana, conducător științific dr., conf.univ. Gherlovan Olga. Susținerea va avea loc în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, blocul de studii nr. 2, Sala Senatului, str. Ion Creangă 1, MD-2069. Rezumatul și teza de doctorat pot fi consultate la pagina www.upsc.md, www.ust.md, www. și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Volumul și structura tezei: Teza include: cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, constând din 251 de surse,  8 anexe, 151 de pagini de text de bază, 22 tabele, 33 de figuri.

Scopul lucrării constă în determinarea reperelor teoretico-metodologice, elaborarea și validarea Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Obiectivele cercetării vizează: identificarea fundamentelor teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare în limba engleză prin abordarea discursivă a textului literar (definirea conceptului de abordare discursivă a textului literar; stabilirea principiilor și condițiilor de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar; proiectarea mecanismelor abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză la nivel universitar și elaborarea Strategiei discursive de dezvoltare a CC în limba engleză a studenților filologi; elaborarea Tehnologiei dezvoltării capacității discursive ca element al competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi; valorificarea experimentală a Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Noutatea şi originalitatea cercetării rezidă în: definirea conceptului de abordare discursivă a textului literar din perspectiva valorilor educaționale; proiectarea mecanismelor abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenței de comnunicare în limba engleză la nivel universitar; elaborarea Strategiei discursive de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi; elaborarea Tehnologiei de dezvoltare a capacității discursive în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar ca dimensiune instrumentală a Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar; valorificarea și argumentarea experimentală a rezultativității Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice consistă în: fundamentarea teoretico-metodologică a funcţionalităţii Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză în vederea adaptării procesului de formare a competențelor de comunicare în limbi străine la noile orientări educaționale, fapt care permite valorificarea resurselor formative ale textului literar.

Semnificaţia teoretică a cercetării este motivată de analiza, precizarea, definirea conceptului de abordare discursivă a textului literar în procesul de studiere a limbii engleze; stabilirea unor principii, condiții, factori de interpretare a textului literar din perspectiva discursivă; elaborarea Strategiei discursive de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză prin abordarea discursivă a textului literar; explorarea și analiza orientărilor științifice privind  valorificarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleza prin intermediul unor situații și sarcini de învățare complexe.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în proiectarea unui curriculum la cursul universitar Interpretarea textului literar din perspectiva discursivă; elaborarea matricei de analiză a strategiilor discursive în procesul de analiză a textului literar; crearea unui sistem de sarcini discursive optime pentru dezvoltarea competenței de comunicare; elaborarea recomandărilor metodologice pentru profesori și autori de curricula, manuale, ghiduri.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin activitatea didactică în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, prin comunicări la congrese, simpozioane, conferințe naționale și internaționale, publicații științifice, mese rotunde și workshop-uri în cadrul stagiilor de formare continuă.

CUPRINS

ADNOTARE (română, rusă, engleză)………………………………………………………………………………………….5

LISTA TABELELOR……………………………………………………………………………………………….………..8

LISTA FIGURILOR…………………………………………………………………………………………….…………….9

LISTA ABREVIERILOR………………………………………………………………………………………………………………………….11

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………………..…………12

  1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRIN ABORDAREA DISCURSIVĂ A TEXTULUI LITERAR ………………………………………………………………………….23

1.1.Dihotomia competența de comunicare vs discurs în paradigmele contemporane………………………………………….23

1.2. Textul literar: tipologie și stuctură………………………………………………………………………………………………………….37

1.3. Abordarea discursivă a textului literar în didactica postmodernă………………………………………………………………..43

1.4. Concluzii la capitolul 1…………………………………………………………………………………………………………………………49

  1. METODOLOGIA ABORDĂRII DISCURSIVE A TEXTULUI LITERAR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ A STUDENȚILOR FILOLOGI………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

2.1. Valorificarea textului literar în contextul strategiilor discursive de învățare a limbii engleze………………………….50

2.2. Mecanisme ale abordării discursive a textului literar  în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

2.3. Modelul de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar…………………………………………………………………………………………………………………………..73

2.4. Concluzii la capitolul 2…………………………………………………………………………………………………………………………89

  1. DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – ABORDARE DISCURSIVĂ EXPERIMENTALĂ………………………………………………………………………………………………………….92

3.1. Studiul de constatare a nivelului inițial al dezvoltării competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

3.2. Demersul de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză  a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar…………………………………………………………………………………………………………………………112

3.3. Argumente experimentale privind eficiența valorificării Modelului de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi prin abordarea discursivă a textului literar…………………………………………………133

3.4. Concluzii la capitolul 3……………………………………………………………………………………………………………………….146

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI…………………………………………………………………………………….148

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….152
ANEXE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..172

ANEXA 1. Curriculum la Disciplina Interpretarea textului literar englez (perspectiva discursivă)……………………..172

ANEXA 2. Chestionar pentru cadrele didactice universitare………………………………………………………………………….176

ANEXA 3. Chestionar pentru studenți…………………………………………………………………………………………………………178

ANEXA 4.Test de evaluare inițială a nivelului dezvoltării competenței de comunicare (componenta socioculturală) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….180

ANEXA 5.Test de evaluare inițială a nivelului dezvoltării competenței de comunicare (componenta pragmatico-discursivă)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….183

ANEXA 6.  Taxonomia lui Bloom……………………………………………………………………………………………………………..186

ANEXA 7.  Pride and Prejudice (abstract) by Jane Austen………………………………………..…………………187

ANEXA 8. Sondajul de opinie privind atitudinea studenților filologi din grupul experimental față de abordarea discursivă a TL în cadrul orelor de limba engleză…………………………………………………………………………………………189

DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII………………………………………………………………………..190

CV-UL AUTOAREI……………………………………………………………………………………………………………………………….191

 

Componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat:

 

Președintele comisiei:

  1. Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar

 

Conducător științific:

  1. Gherlovan Olga, doctor, conferențiar universitar

 

Membru al comisiei:

  1. Andrițchi Viorica, doctor habilitat, profesor universitar

 

Referenții oficiali:

  1. Ghicov Adrian, doctor habilitat, conferențiar universitar
  2. Budnic Ana, doctor, conferențiar universitar
  3. Pascaru Daniela, doctor, conferențiar universitar

 

Teza: CZU LAȘCU_TATIANA _Thesis

Rezumat română: Autoreferat Lascu Tatiana

Rezumat engleză: English PhD thesis summary