Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: HAJDEU Mihaela

Conducător ştiinţific: Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar

Tema tezei: „Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)”

Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ)
Data: 07 octombrie 2022

Ora: 12:00
Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, sala 304,

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei
  2. GUȚU Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  3. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – referent oficial
  4. BOCANCEA Viorel, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – referent oficial
  5. LUPU Ilie, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” –conducător științific
  6. COJOCARU Victoria, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – membru al comisiei
  7. PAVEL Maria, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”- secretar științific

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Moldovei, la Biblioteca universității, str. Gr. Iablocikin, 5, pe  pagina Web a universității (https://ust.upsc.md/) și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/).

 

ADNOTARE

Hajdeu Mihaela. Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători). Teză de doctor în științe ale educației.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 129 pagini de text de bază, Bibliografie din 170 de titluri, 16 anexe, 22 figuri și 40 tabele.

Publicații la tema tezei:  Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: tehnologii educaționale moderne, tehnologii informaționale și comunicaționale, competență matematică, proces educațional, cunoștințe, aptitudini, atitudini, motivație, principii didactice, model pedagogic.

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretice și metodologice de valorificare a tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători).

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice despre conceptul de competența matematică la general și competență matematică a elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători); analiza și caracterizarea tehnologiilor educaționale moderne utilizate în predarea-învățarea-evaluarea matematicii; determinarea principiilor, factorilor și condițiilor pedagogice de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; diagnosticarea nivelului de dezvoltare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterția; elaborarea și validarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; interpretarea rezultatelor cercetării.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în: analiza abordărilor teoretice despre competența matematică la general și competența matematică a viitorului învățător prin specificarea structurii acesteia; elaborarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la viitorii învățători prin implementarea tehnologiilor educaționale moderne în procesul de studiere a matematicii; descrierea metodologiei de implementare a modelului pedagogic elaborat, care include utilizarea tehnologiilor educaționale moderne în scopul dezvoltării motivației elevilor pentru studierea matematicii și pentru predarea acesteia în clasele primare.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante rezidă în conceptualizarea modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar prin studierea matematicii, ceea ce a contribuit la formarea competenței matematice la elevi.

Semnificația teoretică a cercetării constă în precizarea specificului și structurii competenței matematice a viitorului învățător din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar; argumentarea necesității formării competenței matematice la viitorii învățători prin utilizarea tehnologiilor educaționale moderne în procesul educațional.

Valoarea aplicativă a cercetării  rezultă din elaborarea și implementarea cu succes a modelului pedagogic de formare a competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) în procesul de studiere a disciplinei Matematica, axat pe implementarea tehnologiilor educaționale moderne.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată în cadrul experimentului pedagogic, desfășurat pe eșantioane experimentale și de control, care au cuprins 163 de elevi ai anului I, ai specialității 11310 – Învățământ primar, calificarea – Învățător, din cadrul Instituției Publice Colegiul „Alexei Mateevici” (IPCAM) din Chișinău și din cadrul Instituției Publice Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

 

 

ANNOTATION

Hajdeu Mihaela. The impact of modern educational technologies on the formation of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education (future primary school teachers). PhD thesis in Sciences of Education.

Structure of the thesis: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, 129 pages of basic text, Bibliography of 170  titles, 16 appendices, 22 figures and 40 tables.

Publications on the topic of the thesis: The obtained results are published in 16 scientific works.

Keywords: modern educational technologies, information and communication technologies, mathematical competence, educational process, knowledge, skills, attitudes, motivation, didactic principles, pedagogical model.

The aim of the research consists in substantiating the theoretical and methodological benchmarks for capitalizing on modern educational technologies in the formation of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education (future primary school teachers).

Research objectives: analysis of theoretical approaches on the concept of mathematical competence and pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education (future primary school teachers); analysis and characterization of modern educational technologies used in post-secondary non-tertiary technical vocational education in Mathematics lessons; determining the principles, factors and pedagogical conditions for the formation of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education; diagnosing the level of the development of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education; elaboration and validation of the pedagogical Model of the formation of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education; interpretation of research results.

The novelty and scientific originality of the research lies in: the analysis of theoretical approaches on mathematical competence and the mathematical competence of the future primary school teacher by specifying its structure; the development of the pedagogical Model for the formation of the mathematical competence of the future primary school teachers by implementing modern educational technologies in the process of studying Mathematics; description of the implementation methodology of the elaborated pedagogical Model, which includes the use of modern educational technologies in order to develop pupils’ positive motivation for studying Mathematics and for teaching it in primary school.

The theoretical significance of the research consists in specifying the specifics and structure of the mathematical competence of the future primary school teacher in non-tertiary post-secondary technical vocational education; arguing the need for the formation of pupils’ mathematical competence through the use of modern educational technologies in the educational process.

The applied value of the research results from the development and successful implementation of the pedagogical Model for the formation of pupils’ mathematical competence in post-secondary non-tertiary technical vocational education (future primary school teachers) in the process of studying Mathematics, focused on the implementation of modern educational technologies.

The implementation of the scientific results was carried out within the pedagogical experiment, carried out on experimental and control samples, which included 163 students of the first year, of the specialties 11310 – Primary education, qualification – Primary School Teacher, from the “Alexei Mateevici” Public Institution (IPCAM) from Chisinau and within the “Mihai Eminescu” College from Soroca.

 

 

АННОТАЦИЯ

Хаждеу Михаела. Влияние современных образовательных технологий на формирование математической компетентности у учеников послесреднего нетретичного профессионально-технического образования (будущих учителей). Докторская диссертация в области педагогических наук,

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, 129 страниц основного текста, библиография 170 названий, 16 приложений, 22 рисунков и 40 таблиц.

Публикации по теме диссертации: Полученные результаты опубликованы в 16 научных статьях.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, математическая компетентность, учебнный процесс, знания, умения, установки, мотивация, дидактические принципы, педагогическая модель.

Цель исследования заключается в обосновании теоретико-методологических ориентиров использования современных образовательных технологий в формировании математической компетентности у учеников послесреднего нетретичного профессионально-технического образования (будущих учителей).

Задачи исследования: анализ теоретических подходов к понятию математической компетентности и математической компетентности учеников  послесреднего нетретичного профессионально-технического образования (будущих учителей); анализ и характеристика современных образовательных технологий, используемых в послесреднем нетретичном профессионально-техническом образовании на уроках математики; определение принципов, факторов и педагогических условий формирования математической компетентности у учеников  послесреднего нетретичного профессионально-технического образования; диагностика уровня развития математической компетентности у учеников  послесреднего нетретичного профессионально-технического образования; разработка и апробация педагогической модели формирования математической компетентности у учеников  послесреднего нетретичного профессионально-технического образования; интерпретация результатов исследования.

Научная новизна и оригинальность заключается: в анализе теоретических подходов к математической компетентности и математической компетентности будущего учителя путем уточнения ее структуры; в разработке педагогической модели формирования математической компетентности будущих учителей путем внедрения современных образовательных технологий в процессе изучения математики; в описании методики реализации разработанной педагогической модели, включающей использование современных образовательных технологий с целью формирования мотивации учащихся к изучению математики и преподаванию ее в начальных классах.

Полученные результаты, способствовавшие решению важной научной проблемы, заключаются в концептуализации педагогической модели формирования математической компетентности у учеников послесреднего нетретичного профессионально-технического образования путем изучения математики, что способствовало формированию математической компетенции у учащихся.

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении специфики и структуры математической компетентности будущего учителя послесреднего нетретичного профессионально-технического образования; аргументируя необходимость формирования математической компетентности у будущих учителей путем использования современных образовательных технологий в процессе обучения.

Практическое значение исследования обусловлено разработкой и успешной реализацией педагогической модели формирования математической компетентности у учеников послесреднего нетретичного профессионально-технического образования (будущих учителей) в процессе изучения учебной дисциплины «Математика», ориентирован на внедрение современных образовательных технологий.

Внедрение научных результатов осуществлялось в рамках проведенного педагогического эксперимента  в котором участвовали 163 учеников первого курса, специальности 11310 – Начальное образование, квалификация – Учитель, из Государственного Учреждения Колледжа «Алексей Матеевич» (IPCAM ) из Кишинева и   Государственного Учреждения Колледжа «Михай Еминеску» из Сорок.

Teza: Teza_HAJDEU_ANACEC_

Rezumat_română: Rezumat_romana_HAJDEU_ANACEC_CZU

Rezumat_engleza: Rezumat_engleza_HAJDEU_ANACEC_CZU