Proiecte de cercetare

LISTA PROIECTELOR INSTITUŢIONALE CARE S-AU DESFĂŞURAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN TIRASPOL
ÎN PERIOADA 2015-2019
CIFRUL PROIECTULUI DENUMIREA PROIECTULUI DIRECTOR DE PROIECT 
15.817.02.18F Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor CIOBAN Mitrofan, academician
15817.06.10A Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă POSTOLACHI Igor, dr., conferenţiar universitar
15.817.06.11A  Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică LUPU Ilie, dr.hab., profesor universitar
15.817.02.19F Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor GHEORGHIŢA Eugen, dr.hab., profesor universitar
15.817.06.12A Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile MIRONOV Ion, dr., conferenţiar universitar
15.817.02.40A Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional MOŞANU-ŞUPAC Lora, dr., conferenţiar universitar
14.819.02.21A Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale tranziţionale cu proprietăţi utile şi arhitectură supramoleculară  PUŢUNTICĂ Vitalie, dr., conferenţiar universitar
15.819.06.16A Evaluarea geodemografică a calităţii populaţiei Republicii Moldova SOCHIRCĂ Elena, dr., conferenţiar universitar
LISTA PROIECTELOR DIN CADRUL COMANDEI DE STAT ÎN DESFĂȘURARE 2020-2023
CIFRUL PROIECTULUI DENUMIREA PROIECTULUI  DIRECTOR DE PROIECT 
20.80009.7007.24 Modificări şi tendinţe spaţio – temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic PUŢUNTICĂ Anatolie, dr., conferenţiar universitar
20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM) CHIRIAC Liubomir, dr. hab., profesor universitar
20.80009.0807.32 Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor GOLUBUȚCHI Silvia, dr., conferenţiar universitar
20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați Consorțiu cu Institutul de Chimie, responsabil UST, COROPCEANU Eduard, dr., profesor universitar
20.80009.0807.27 Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale Consorțiu cu Institutul de Științe ale Educației, responsabil UST, BOCANCEA Viorel, dr., conferențiar universitar