Profiluri de cercetare

În cadrul UST se realizează lucrări de cercetări ştiinţifice în Programe de Stat, Proiecte fost executate instituţionale şi internaţionale, granturi selectate pe bază de concurs. La efectuarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectelor incluse în comanda de Stat participă anual circa 60 persoane.

Secvenţă de la şedinţa Consiliului ştiinţific al Universităţii

Secvenţă de la şedinţa Consiliului ştiinţific al Universităţii

În ultimii ani au fost efectuate cercetări în cadrul a 5 proiecte instituţionale, 1 proiect în Program de stat, 1 proiect bilateral moldo-rus şi 14 granturi externe, prin care Universitatea a obţinut donaţii şi au fost achitate stagii şi delegaţii ale cercetătorilor în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice, schimb de experienţă, participare la foruri ştiinţifice. Dintre acestea trei granturi au fost preconizate pentru 2-3 ani. În cadrul proiectului Integraph Synergy Rezisterid Research Laboratory Universităţii i-a fost oferit în scop de cercetare ştiinţifică un pachet soft integru care cuprinde licenţe GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia Terrain şi altele. În cadrul granturilor TEMPUS Visitors Programme (Suedia, 2007) şi WETEN –

Western-Eastern Teacher Education Network (2009-2011) au fost dotate săli cu calculatoare şi mijloace multimedia, care sunt utilizate în procesul investigaţional, la pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi pentru comunicarea eficientă dintre savanţi.

Cele mai importante rezultate ştiinţifice la Universitatea de Stat din Tiraspol, care au un caracter inovator, competitiv şi de perspectivă şi sunt înalt apreciate pe plan naţional şi internaţional, s-au înregistrat în următoarele direcţii (după profiluri).

Workshopul cu participare internaţională ( satelit al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a USM,Schimbarea paradigmei în teoria şi practica educaţională”), Paradigme moderne în pregătirea cadrelor didactice”

Workshopul cu participare internaţională ( satelit al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a USM,Schimbarea paradigmei în teoria şi practica educaţională”), Paradigme moderne în pregătirea cadrelor didactice”

Din anul 1998 Universitatea de Stat din Tiraspol participă la pregătirea cadrelor de calificare înaltă pentru economia naţională prin instruirea doctoranzilor atât pentru necesităţile interne, cât şi pentru alte organizaţii: Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea de Stat din Bălţi, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, UTM, UASM, ş.a. O parte din absolvenţii universităţii îşi continuă cariera ştiinţifică în alte instituţii. Universitatea este acreditată pentru pregătirea cadrelor la următoarele specialităţi:

 • 01.01.01 – Analiza matematică;
 • 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
 • 01.01.04 – Geometrie şi topologie;
 • 01.01.06 – Logica matematică, algebra şi teoria numerelor;
 • 01.04.07 – Fizica stării condensate;
 • 03.00.05 – Botanica;
 • 11.00.01 – Geografie fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor;
 • 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
 • 13.00.01 – Pedagogie generală;
 • 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii.

În ultimii 10 ani au susţinut teze de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat următoarele persoane:

 • 2001
  Aluchi N.; Afanas D., Şofron L., Şiman D.
 • 2002
  Coropceanu E.; Cîrlig T.; Larion A.; Gorincioi E.
 • 2003:
  Ovcerenco N.; Cojocaru L.; Postolachi V., Tripe A.
 • 2004:
  Alb A; Grama O.; Vornicescu G.
 • 2005:
  Codreanu I.
 • 2006:
  Macriţchi N.; Fulea T.; Zastînceanu L.; Muller Fonfara R.
 • 2007:
  Calmuţchi L. (dr.habilitat), Cojocaru I., Camerzan I., Gheorghiţă A., Stah D., Păşcanu A., Gherştega N.
 • 2008:
  Procopii L., Puţuntică A., Tolocenco D., Cioban Pileţcaia A., Uncu V., Gheorghică L., Bunescu L.
 • 2009
  Pavel D., Şcerbacov A.
 • 2010
  Sochircă E., Gurdiş A., Puţuntică V., Pufu E., Crocnan E., Butmalai N., Taburceanu P., Străjescu N., Cojocaru V. (dr.habilitat).

Actualmente, sunt abiltate cu dreptul de conducător al tezelor de doctorat următoarele persoane: Academicianul M.Cioban; dr.habilitat, profesor universitar L.Calmuţchi, dr.habilitat, profesor universitar E.Gheorghiţă, dr.habilitat, profesor universitar V.Garti, dr.habilitat, profesor universitar A.Lungu, dr.habilitat, profesor universitar I.Lupu, dr.habilitat, profesor universitar V.Sofroni, dr.habilitat, profesor universitar N.Silistraru;dr., profesor universitar A.Hariton, dr., profesor universitar T.Cozari, dr. conferenţiar universitar L:Chiriac, dr. conferenţiar universitar N.Sandu, dr. conferenţiar universitar P.Tolocenco, dr. conferenţiar universitar Bocancea V., dr. conferenţiar universitar Botnari V., Gherlovan O., dr. conferenţiar universitar P.Panico, dr. conferenţiar universitar V.Plîngău; dr. conferenţiar universitar N.Volontir, dr. conferenţiar universitar I.Postolachi.

Universitatea de Stat din Tiraspol a stabilit multiple legături de colaborare la nivel naţional. Cercetătorii colaborează cu instituţii ştiinţifice de profil, în special cu cele din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în vederea realizării investigaţiilor ştiinţifice, schimbul de experienţă în utilizarea metodelor de investigaţie, editarea în comun a lucrărilor ştiinţifice, precum şi cu instituţii de învăţământ superior, atât în efectuarea unor cercetări ştiinţifice, cât şi la elaborarea materialelor didactice, editarea în comun a lucrărilor ştiinţifice şi didactice, realizarea în comun a lucrărilor de licenţă de către studenţi, conducerea de doctorat şi consultarea postdoctoranzilor din alte instituţii. După absolvirea Universităţii specialiştii în diverse domenii sunt acceptaţi şi promovaţi în instituţiile cu care colaborăm.